प्रदर्शनीहरू

2019 इन्डोवाटर जाकार्ट

2018 इन्डोवाटर

2018 इन्डोवाटर

2017 जर्मनी

2017 इन्डोनेसिया सुराबाया

2019 इन्डोवाटर जाकार्ट

WETEX 2018

2017 चीन सांघाई पानी